17/10/2019 23:47:07

Algemeen

Onze lagere school biedt...
 • gemengd onderwijs
 • opvoeding tot zelfstandigheid
 • leergroepen met differentiatie
 • niveaulezen met begeleiding door ouders en leeszussen en leesbroers
 • Frans vanaf de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar.
  Eerste contact met de Franse taal door middel van beeldende verhaaltjes, meeslepende liedjes en
  speelse muzische activiteiten (3de kleuterklas, 1L, 2L, 3L en 4L)
 • hoekenwerk
 • contractwerk
 • het aanleren en gebruiken van internet als informatie- en communicatiemedium (ICT)
 • culturele activiteiten (schoolvoorstellingen, kinderrechten, ..)vrije godsdienstkeuze (met afzonderlijke vakleerkrachten)
 • een sterk gemotiveerd leerkrachten team
 • schoolse- en buitenschoolse sportactiviteiten
 • gezonde ontspanning : sport- en cultuurklassen, zwemmen, langlaufen, oriëntatieloop, herfstwandeling,...)
 • mooie, ruime en vernieuwde klassen
 • mediaklas met een digitaal schoolbord, computer- en creaklas
 • digitale schoolborden in alle klassen van het lager onderwijs
 • vernieuwd sanitair
 • een driejaarlijks optreden in het cultureel centrum van Hasselt door alle leerlingen van de school (schoolfeest)
 • boeiende leeruitstappen (ziekenhuis, tandarts, zuivelcentrum, boerderij, fruitveiling,....)
 • lessen lichamelijke opvoeding in de sporthal door een turnleerkracht
 • en optimale voorbereiding op het middelbaar onderwijs.

Info

Keuze godsdienst

De leerlingen van het gemeentelijk onderwijs hebben de vrije keuze tussen de 6 officieel erkende godsdiensten en Niet-confessionele zedenleer (NCZ). Tevens bestaat de mogelijkheid om volledige vrijstelling te bekomen; wat we echter om organisatorische redenen afraden. In september van elk jaar kan de keuze herzien worden en dit voor 8 september.

Niveaulezen

Eén van de voornaamste doelstellingen van het lager onderwijs is de kinderen vlot te leren lezen. Een dankbaar middel hiervoor is het niveaulezen, waarbij de kinderen volgens hun mogelijkheden worden ingedeeld in verschillende groepen. Eenmaal per week wordt hier een lestijd voor uitgetrokken, zodat de kinderen in die periode een maximaal aantal leesbeurten krijgen daar de groepjes uit slechts 3 tot 4 kinderen bestaan. Hiervoor doen wij beroep op leesouders.
Zodra de kinderen van het eerste leerjaar het aanvankelijk lezen onder de knie hebben (rond Pasen) worden zij hierin ook opgenomen. Met de leerlingen die niveau 9 reeds behoorlijk verworven hebben wordt aan begrijpend lezen, studerend lezen, verdiepingslezen, enz... gedaan Zorgbeleid Onze school is een school die oog heeft voor uw kind, of het nu kansarm of kansrijk is. Zo wordt het mogelijk in een aangenaam schoolklimaat het beste in uw kind naar boven te halen en het zoveel mogelijk kansen te geven om een geschikte richting in te slaan.
Concreet mag u het volgende van onze (zorgbrede) school verwachten.
 • Uw kind gaat graag naar school en ervaart regelmatig dat het vooruit gaat. Ontwikkelings- en leerproblemen voorkomt men zoveel mogelijk; duiken ze toch op, dan kan uw kind op extra zorg rekenen;
 • Uw kind maakt kennis met kinderen uit andere sociale en culturele milieus. De school heeft ook oog voor deze verschillen.
 • De school heeft zicht op de talenten en interesses van uw kind. De begeleiding bij zijn/haar studiekeuze houdt hiermee ten volle rekening;
 • De school stimuleert uw kind om zich goed in zijn/haar vel te voelen en vrienden te maken. Dit kan helpen om problemen te voorkomen;
 • De school beschouwt u en uw kind als volwaardige partners. De informatie die ze geeft, is duidelijk. Indien nodig kan u de directie of een leerkracht vlot contacteren voor verduidelijking of een gesprek.

Rapport

 • Het rapport moet een evaluatie zijn van : het kennen, het kunnen en het zijn. Deze 3 aspecten van de persoonlijkheidsontwikkeling vinden we terug in de ontwikkelingsdoe­len en eindtermen.
 • Het rapport dient in hoofdzaak te achterhalen welke leerdoelen niet of in onvoldoende mate zijn bereikt zodat de gepaste maatregelen kunnen worden getroffen voor "bijsturing".
 • De leerlingen krijgen 5 keer per schooljaar een doelstellingenrapport mee naar huis (Allerheiligen, Kerstmis, krokus, Pasen en einde schooljaar). De kinderen van het 1e leerjaar krijgen het eerste trimester maande­lijks een doelstellingenrapport. Bij iedere doelstelling wordt telkens het gewenst minimum dat de leerling moet behalen weergegeven.
 • Alle leerlingen krijgen 3 keer per jaar ook een (cijfer)rapport mee naar huis (Kerstmis, Pasen en grote vakantie).Op dit rapport wordt de cognitieve kennis met een cijfer gewaardeerd. Tevens zal aan de hand van een klasgemiddelde, mediaan of klasbeeld de plaats in de klasgroep gesitueerd worden. Voor de muzische vorming en de vakoverschrijdende leergebieden (sociale vaardighe­den en leren leren) zal een andere notering gehanteerd worden (zie doelstellingenrapport). Tevens wordt er een ruimte voorzien voor leerkracht en ouders om een schriftelijke bemerking neer te schrijven.
 • Het rapport wordt ondertekend door de ouders en aan de klastitularis terug bezorgd tijdens de eerste schooldagen na de vakan­tie.
 • Kinderen die een vrijstelling bekomen hebben voor de cursussen godsdienst - zedenleer worden door de school niet geëvalueerd over de studie van hun eigen religie, filosofie of moraal.
 • In de lagere leerjaren wordt op geregelde tijdstippen een leesrapport meegegeven.

 

 

top
Contacteer ons | Copyright©2004 Gemeentelijke Basisschool Alken